REGULAMENT CONCURS

Start joc!

Concurs de colectare a deșeurilor în școlile din București

2022

PREAMBUL

Prezentul regulament (denumit în cele ce urmează “Regulamentul”) reglementează și informează elevii și cadrele didactice participante cu privire la modalitatea de desfasurare a proiectului Start joc! Concurs de colectare a deșeurilor în școlile din București, proiect de educație de mediu și colectare separată a deșeurilor (plastic, carton și hârtie), denumit in continuare Concursul.

Competiția se adresează unei anumite categorii de participanți, anume desemnată de Organizator, astfel cum este prevăzut în prezentul Regulament.

PREVEDERI GENERALE

Concursul se va derula potrivit prevederilor prezentului Regulament, obligatoriu pentru toti participanții. Regulamentul este disponibil pe site-ul www.asap-romania.ro.

Prin participarea la acest Concurs, fiecare dintre entitatile participante declară ca este de acord cu și va respecta termenii și condițiile desfășurării acestuia prezentate în prezentul Regulament.

Nerespectarea de catre participanți a conditiilor prevazute in Regulament poate conduce la descalificarea/eliminarea din Concurs.


Participarea la Concurs implică totodată cunoasterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă de către participanți a prezentului Regulament.

Concursul este destinat exclusiv școlilor din Sectorul 2 al Municipiului București.

Prin inscrierea in Concurs, fiecare școala devine participanta la derularea proiectului Start joc! Concurs de colectare a deșeurilor în școlile din București.

Pentru fiecare școală în care se derulează proiectul Start joc! Concurs de colectare a deșeurilor în școlile din București și pe toată durata prezentului Concurs, Organizatorul – FUNDAȚIA INSTITUTUL/THE INSTITUTE – va colabora cu o companie colectoare (Colector) responsabilă cu ridicarea periodică a deșeurilor reciclabile de la fiecare școală participantă în Concurs. Dacă in formularul de inscriere școala nu precizează explicit exceptarea, ridicarea deșeurilor și transportul spre reciclator se vor derula prin intermediul companiei de colectare a deșeurilor care deține deja contractul pentru prestarea acestor servicii.

ORGANIZATOR

Organizatorul concursului este Fundația „The Institute/Institutul”, persoana juridica româna fara scop patrimonial, cu sediul central în București, Str. Grigore Cobălcescu nr. 50, Ap. 1, Sector 1, România, înregistrată în Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor tinut de Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti sub nr. 21/02.11.2010 si in Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial, sub nr. 3957/B/2010. www.institute.ro.

ARIA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Concursul este organizat pe teritoriul Sectorului 2 al Municipiului București si se desfasoară între școlile participante în proiectul Start joc! Concurs de colectare a deșeurilor în școlile din București.

DURATA CONCURSULUI

Concursul se va desfășura în perioada: 05.09.2022 – 21.10.2022, astfel:

 • Perioada de înscriere în concurs: 05.09.2022 – 30.09.2022;
 • Derulare activități colectare separată în cadrul concursului: 12.09.2022 — 21.10.2022
 • Jurizare: calcul final (în kg) al deșeurilor colectate de fiecare dintre școlile participante și stabilirea școlii câștigătoare: 24.10.2022 – 28.10.2022
 • Anunțare câstigător și publicare clasament final – 31.10.2022

MECANISMUL CONCURSULUI

În cadrul proiectului Start joc! Concurs de colectare a deșeurilor în școlile din București va fi desemnată o școală câstigătoare, care va fi și beneficiara premiului concursului și a promovării publice determinate de performanța sa în ceea ce privește colectarea separată a deșeurilor reciclabile, exprimată în cantitate totală [tone sau kg, calculate pe cap de elev].

SCOPUL CONCURSULUI

 • Creșterea nivelului de informare și conștientizare cu privire la problematica colectării separate și reciclării deșeurilor în rândul elevilor și responsabilizarea acestora prin implicarea activă într-o competiție pozitivă și constructivă;
 • Promovarea educației ecologice în unitățile de învățământ implicate în proiectul Start joc! Concurs de colectare a deșeurilor în școlile din București
 • Dezvoltarea spiritului ecologic al tinerilor
 • Stimularea colectării separate în rândul tinerilor elevi din scolile participante
 • Scăderea cheltuielilor publice necesare pentru eliminarea deșeurilor prin depozitare.

ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS

Concursul este destinat exclusiv școlilor din sectorul 2 al Municipiului București, participante în cadrul proiectului “Start joc! Concurs de colectare a deșeurilor în școlile din București”. Acestea se pot înscrie în concurs prin completarea unui formular online, ce va fi transmis pe e-mail în perioada de înscriere, respectiv: 05.09.2022 – 15.09.2022.

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI ÎN ȘCOLI

 1. Deșeurile colectate separat în cadrul concursului pot proveni atât din activitățile curente ale unității de învățământ, cât și de la gospodăriile elevilor, profesorilor sau alte gospodării din proximitatea școlii; în cadrul Concursului vor fi cuantificate DOAR deșeurile reciclabile din plastic, hârtie și carton, colectate separat. Cantitatea de deșeuri menajere sau de altă natură decât cele aratate mai sus nu vor fi avute avute în vedere pentru stabilirea câștigătorului Concursului.
 2. Colectarea se va realiza exclusiv în containerele de colectare separată cu care sunt dotate școlile;
 3. Fiecare instituție de învățământ înscrisă în proiect va preda în mod gratuit către compania de colectare a deșeurilor cu care are contract deșeurile colectate separat în containerele sale;
 4. Obligatoriu, la predarea deșeurilor, reprezentantul instituției de învățământ va solicita colectorului de deșeuri, va obține și va păstra formularul de încărcare-descărcare a deșeurilor, pentru ca datele de pe acesta (data predării, denumirea generatorului de deșeuri, denumirea colectorului, cantitate, tip de deșeuri) să poată fi comunicate ORGANIZATORULUI concursului;
 5. Ridicarea deșeurilor va fi programată și predarea administrată de către administratorul școlii iar Colectorul va ridica deșeurile colectate la solicitarea acestuia (ATENȚIE: containerele în care se colectează separat trebuie să fie umplute cu deșeuri în proporție de cel puțin 80% din capacitatea lor pentru a putea fi ridicate);
 6. Fiecare instituție de învățământ înscrisă în proiect va avea la dispozitie datele de contact ale unui responsabil local alocat de către Organizator cu care poate comunica pe durata derulării concursului în vederea bunei derulări a acestuia;
 7. În cadrul competiției, pentru stabilirea exactă a cantităților colectate la nivelul fiecărei scoli, se va utiliza platforma expertdeseuri.ro, în cadrul căreia fiecare școală înscrisă în competiție va avea acces la un cont personalizat de Organizator;
 8. Prin intermediul contului prevazut la lit. g), persoana responsabilă din fiecare scoală, respectiv administratorul instituției, va insera periodic cantitățile de deseuri colectate la nivelul fiecărei școli, astfel cum sunt prevazute in formularul/formularele de încărcare-descărcare a deșeurilor prevazute la lit. d);
 9. Alternativ, instituțiile de învățământ pot transmite prin email, la adresa comunicată de Organizator, copii ale formularelor de încărcare-descărcare a deșeurilor predate către colector, imediat după predarea acestora sau cel târziu la începutul săptămânii următoare predării;
 10. În baza datelor introduse în platforma expertdeseuri.ro sau a celor comunicate direct Organizatorului, pe parcursul perioadei de desfășurare a competiției se va stabili școala câstigatoare a premiului;
 11. Rezultatele concursului vor fi postate pe website-ul proiectului asap-romania.ro;
 12. Deșeurile menajere ajunse în containerele de colectare separată NU vor fi cuantificate și pot duce la anularea cantității colectate la data identificării acestora;
 13. Colectorul poate fi contactat pe durata implementării proiectului ori de câte ori este necesar pentru a ridica, colecta și goli containerele din concurs;
 14. Organizatorul NU va acorda niciun premiu, vreo despăgubire sau alte beneficii scolilor care NU respectă sau nu întrunesc cerințele Regulamentului.

PREMIILE OFERITE

 

În cadrul proiectului Start joc! Concurs de colectare a deșeurilor în școlile din București, va exista o singură școală câștigătoare dintre cele înscrise în concurs care va beneficia de premiul concursului.

Premiul Concursului consta in:

 • dotarea școlii câștigătoare cu panouri fotovoltaice de producere a energiei electrice spre a contribui la alimentarea cu energie electrică a școlii câștigătoare, premiu în valoare de maxim 40.000 de lei;
 • recunoașterea publică a perfomanței participantului privind colectarea separată a deșeurilor reciclabile,
 • mini-campanie de promovare a scolii câștigătoare, prin comunicat de presă și pe canalele social-media ale Primăriei Sectorului 2, ale școlii și ale proiectului.

Condiții de acordare a premiului: Premiul se acordă cu conditia ca starea si caracteristicile tehnice si structurale ale cladirii in care functioneaza scoala (acoperisul cladirii) să permita amplasarea panourilor fotovoltaice. Dacă în urma expertizării tehnice a cladirii școlii, efectuată in acest scop, se constată că respectiva construcție nu permite amplasarea panourilor fotovoltaice, premiul va fi acordat următoarei școli din clasament, sub condiția îndeplinirii aceluiași criteriu.

ÎNTRERUPEREA/SUSPENDAREA CONCURSULUI:

 

Concursul, în oricare din etapele sale, poate înceta sau poate fi suspendat de Organizator, în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră ori în cazul intervenirii oricărei situații ce poate periclita desfășurarea Concursului, inclusiv în cazul apariției imposibilității, independent de voința Organizatorului, de a asigura continuarea Concursului în cele mai bune condiții;

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica/completa sau schimba oricând unilateral Regulamentul, avand inclusiv dreptul de a suspenda / înceta oricând desfășurarea Concursului, cu condiția înștiințării prealabile a participanților prin e-mail și prin postarea unui anunț pe site-ul www.asap-romania.ro. Modificarile aduse vor intra în vigoare imediat după publicare.

 

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Prin inscrierea în Concurs, completarea si transmiterea formularului de participare, fiecare dintre participanti declara a citit si este de acord cu prevederile prezentului Regulament si cu Politica Organizatorului cu privire la protecţia datelor cu caracter personal şi confidenţialitatea datelor ce poate fi consultata in intregime aici.

Participanții declară ca îsi exprimă in mod expres acordul ca datele personale furnizate in cadrul Concursului, prin completarea formularului de inscriere să fie prelucrate de Organizator, în scopul desfășurării prezentei competiții, în conformitate cu prevederile legii, si anume, in scopul:

 • Înregistrării in competiție a participanților si al desfasurarii Concursului;
 • Jurizării in competiție si stabilirii clasamentului;
 • Desemnării câstigâtorului, contactării lui, realizării demersurilor necesare acordării premiului oferit câstigătorului si indeplinirii obligatiilor prevazute de lege.
 • Informării publicului, prin diverse mijloace de comunicare, inclusiv in mediul online, cu privire la rezultatul competiției, entitatea desemnată câstigătoare;
 • Promovării competiției;
 • Transmiterii de către Organizator de informatii privind alte competiții sau proiecte, evenimente viitoare derulate de acesta,

Organizatorul se obligă să prelucreze datele furnizate în scopul prevazut în prezentul Regulament Oficial și cu respectarea prevederilor GDPR (Regulamentul (UE) 2016/679, denumit in continuare Regulament)

Participanților la concurs le sunt garantate drepturile prevăzute de lege privind protecția datelor cu caracter personal. În calitate de persoană vizată, participantul care a furnizat datele sale cu caracter personal poate contacta Organizatorul (denumit in continuare Operatorul), în orice moment și în mod gratuit, cu o notificare, folosind datele de contact menționate în prezentul regulament, in vederea exercitării drepturilor sale prevazute de lege.

In calitate de persoana vizata, in conformitate cu prevederile Regulamentului, drepturile pe care le aveti sunt următoarele:

(1) Dreptul de a fi informat – Aveți dreptul să accesați informațiile dvs. prin formularea unei cereri la adresa de e-mail a Operatorului dacă doriți să accesați informațiile personale pe care Operatorul le deține în legătură cu dvs. (dreptul de acces, articolul 15 din Regulament);

(2) Dreptul la rectificare – Dacă informațiile pe care Operatorul le deține despre dvs. sunt inexacte sau nu sunt complete, aveți dreptul să cereți corectarea acestora. Dacă aceste date au fost transmise unei terțe părți cu consimțământul dvs. sau din motive legale, atunci Operatorul va trebui să le solicite și acestora rectificarea datelor (dreptul de acces, art. 16 din Regulament);

(3) Dreptul la ştergere – Operatorul urmărește să prelucreze și să păstreze datele dvs. doar atât timp cât acest lucru este necesar. În conditiile legii, aveți dreptul de a solicita Operatorului să șteargă datele dvs. cu caracter personal pe care le deține. În cazul în care considerați Operatorul păstrază datele mai mult decât este necesar, contactaţi Operatorul pentru a verifica dacă a încetat contractul dvs. Dacă acesta a încetat, este posibil ca în continuare să existe temeiuri legale pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal (dreptul de ștergere, articolul 17 din Regulament).

(4) Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor – În anumite circumstanţe aveți dreptul să solicitați Operatorului să restricționeze modul în care sunt procesate datele dvs. Acest lucru înseamnă că Operatorului i se permite să stocheze datele, dar să nu le prelucreze în continuare (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 din Regulament),

(5) Dreptul la portabilitatea datelor – Potrivit Regulamentului aveţi dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-aţi furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveţi dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:

 1. prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b);
 2. prelucrarea este efectuată prin mijloace automate (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 din Regulament).

(6) Dreptul la opoziţie – În orice moment, aveţi dreptul de a vă opune, conform art. 21 din Regulament, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. În acest caz Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavostră.

(7) Dreptul de a retrage consimţământul – Dacă v-ați dat consimțământul pentru procesarea datelor dvs., dar vă răzgândiți mai târziu, aveți dreptul să vă retrageți consimțământul în orice moment și Operatorul trebuie să oprească prelucrarea datelor (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 din Regulament).

(8) Dreptul de a adresa o plângere autorității de supraveghere – În situaţia în care apreciaţi că Operatorul nu a răspuns solicitării dvs. de a rezolva o problemă specifică, aveţi dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 din Regulament).

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

In funcție de scopul prelucrării, vom pastra datele dvs. pe toată durata necesară desfăsurării competiției, a îndeplinirii obligatiilor asumate față de dvs. sau până la data retragerii acordului sau atât timp cât legea prevede obligaţia păstrării acestor date (spre ex. in evidentele financiar – contabile si fiscale in legatura cu sumele platite castigatorului).

Dacă aveţi întrebări cu privire la informaţiile dvs. personale sau dacă doriţi să vă exercitaţi drepturile ori aveţi nelamuriri sau reclamaţii, vă rugam să ne contactati prin trimiterea unei solicitări la adresa din Bucuresti, Str. Grigore Cobălcescu nr. 50, Ap. 1, Sector 1- Fundația “The Institute/Institutul” sau prin transmiterea unui e-mail la adresa office@institute.ro.

DISPOZITII FINALE

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.

Organizatorul nu îsi asumă nicio răspundere cu privire la:

 • cazul în care îi sunt comunicate informații false sau eronate de către școlile participante în proiect;
 • eventuale disfuncționalități în derularea concursului ca urmare a acțiunilor unor unor terți.

Organizatorul ȋși rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre ȋn vigoare numai după anunțarea ȋn mod public a modificărilor respective prin intermediul acelorași canale de comunicare prin care Regulamentul a fost făcut public anterior.

CONTACT

Pentru mai multe informații referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieți pe adresa de e-mail: office@institute.ro.

Organizator,

FUNDAȚIA INSTITUTUL/THE INSTITUTE